POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el què s’estableix en el Reglament de Protecció de Dades de les Persones Físiques 2016/679/UE, de 27 d’abril, us informem que les dades que ens proporcioneu formaran part d’un fitxer del qual és responsable:

 • ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL DE CIRC LACRICA
 • Adreça: C/Muralla Sant Domènec 1, 08241 MANRESA
 • Correu electrònic: lacrica@lacrica.cat
 • CIF: G65643645

FINALITAT

Les dades personals que ens heu facilitat seran tractades per les següents finalitats segons correspongui:

 • Atendre les sol·licituds que ens plantegeu
 • En el cas que hagueu acceptat explícitament rebre comunicacions comercials, les dades s’utilitzaran per proporcionar-vos informació sobre les activitats i promocions que es realitzin.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l’usuari o fins que l’usuari no sol·liciti la seva supressió. Així mateix, caldrà prendre en consideració les obligacions legals en matèria fiscal.

LEGITIMACIÓ

Consentiment
En relació a les comunicacions amb finalitat publicitària, la legitimació prové del consentiment explícit de l’usuari.

DESTINATARIS

Les dades personals de l’interessat poden ser cedides/comunicades als destinataris següents:

 • Administracions i Organismes Públics quan així ho exigeixi la normativa fiscal, laboral, de Seguretat Social o qualsevol altra aplicable.
 • Empreses encarregades del tractament de dades i proveïdors que presten serveis a la societat (p.ex. proveïdors de serveis informàtics, centres d’atenció telefònica…)

DRETS DE L’USUARI

Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de l’adreça lacrica@lacrica.cat

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d’ oposició: dret de l’interessat a qué no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s’esborrin.
 • Limitació del tractament: implica marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Si considereu que el tractament de les vostres dades personals vulnera la normativa o els vostres drets de privacitat, podeu presentar una reclamació:

 • Per escrit al responsable del fitxer mitjançant els contactes de l’encapçalament i indicant que es tracta d’un “EXERCICI DE DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES”.
 • Davant de la Agencia Española de Protección de Datos, tant a la seu electrònica com per correu postal.

XARXES SOCIALS

Us informem que Associació Sociocultural de Circ laCrica, pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de LaCrica es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que pertoqui en cada cas i que hagin estat acceptades prèviament per l’usuari.

LaCrica tractarà les vostres dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informant-lo d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o a tercers i, en general, qualsevol dels continguts que LaCrica consideri inapropiats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, LaCrica es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa, aquells continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions enviades a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat LaCrica, que us enviarà informació del vostre interès.

En tot cas, si envieu informació personal a través de les xarxes socials, LaCrica quedarà exempt de qualsevol responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la plataforma en qüestió i, si l’usuari les vol conèixer, haurà de consultar les condicions particulars corresponents de la xarxa en qüestió.

Loading